fbpx

Kasstroomanalyse

Deze zelfstudie beoogt het op een juiste wijze analyseren van de kasstromen. Bij de analyse staat het doen van toekomstgerichte uitspraken centraal. Voorafgaande aan de analyse wordt aandacht geschonken aan de cash flow techniek (definities, begripsvorming, wat is de betekenis van wat uitgerekend wordt). Vanwege de in de praktijk ervaren complexiteit van de materie is gekozen om de stof aan de hand van eenduidige en direct herkenbare bedrijfssituaties te behandelen.

 

VERGROOT UW FINANCIËLE KENNIS DOOR:
 • Directe praktische toepasbaarheid met actuele kennis;
 • op maat opleidingen;
 • eigen ontwikkeling van de opleidingen en geschreven in eenvoudig taalgebruik;
 • zelf een analyse maken, een mening onderbouwen en conclusies trekken;
 • vakkundige docenten met een jarenlange praktijkervaring;
 • alles gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring.

 

Voor wie bestemd

De zelfstudie is bestemd voor iedereen die:

 • in de financieringspraktijk werkzaam is met als doelgroep MKB en middelgrote bedrijven;
 • jaarverslagen van corporates moet beoordelen en de essenties van kasstroomanalyse wil beheersen voordat hij/zij de complexe kasstromen van grotere bedrijven analyseert;
 • zijn/haar kennis wil vergroten bij het maken van kasstroomanalyses.

 

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • het onderscheiden van de diverse methoden: directe methode en indirecte methode;
 • het zelf invullen van een kasstroommodel aan de hand van informatie uit de balans, winst- en verliesrekening en de toelichtingen daarop;
 • het maken van een samenvatting van een kasstroommodel in een eenvoudig overzicht, waardoor direct kan blijken hoe de onderneming er kasstroommatig voorstaat;
 • het geven van een analytisch oordeel over kasstroomoverzichten;
 • het zien van de relatie tussen het kasstroomoverzicht, de balans en de winst- en verliesrekening;
 • het zien van de relatie tussen de onderdelen waaruit een kasstroomoverzicht bestaat (operationele cash flow exclusief mutatie werkkapitaal, financierings- en investeringscash flow, werkkapitaalmutaties en non cash elementen).

 

Werkwijze

De deelnemer maakt thuis de huiswerkcases, stuurt deze op naar de corrector, krijgt schriftelijke feedback, bestudeert de uitwerking van de case en maakt vervolgens de volgende (zwaardere) case. Correspondentie met de corrector (mondeling of schriftelijk) is gedurende de gehele cyclus mogelijk. Er is dus sprake van individuele begeleiding. Om het leerdoel te bereiken worden 6 tot 8 cases gemaakt.

 

Wat houdt de individuele begeleiding door de corrector in

De begeleiding door de corrector bestaat uit:

 • nakijken huiswerkcases;
 • individueel schriftelijk commentaar geven bij de huiswerkcases;
 • eventueel studietips en –advies geven;
 • mondeling en schriftelijk contact over de stof (syllabus en cases).

 

Na afloop in staat om

De deelnemer is na afloop in staat om:

 • een kasstroomoverzicht of een staat van herkomst en besteding van middelen in een jaarrapport beter te kunnen begrijpen;
 • een kasstroomanalyse (toekomstgericht) te kunnen maken;
 • in een kredietrapport of financieringsmemorandum op een zinvolle wijze over cash flow te kunnen schrijven;
 • juiste conclusies aan een kasstroomoverzicht te kunnen verbinden;
 • de samenhang tussen balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht beter te kunnen zien.

 

Syllabus

In de syllabus worden alle vitale aspecten van techniek en analyse op een universele wijze beschreven en zoveel mogelijk geïllustreerd met cijfervoorbeelden. In de laatste paragraaf is een uitgewerkte cash flow analyse van een bedrijf opgenomen.

 

Vooropleiding/ervaring

Enige ervaring in de financieringspraktijk is wenselijk.

 

Duur van de studie/studiebelasting

Het maken van iedere case vergt gemiddeld 1 tot 1½ uur. Ervan uitgaande dat om de 14 dagen één case wordt gemaakt en door ons wordt gecorrigeerd, is de doorlooptijd circa twee maanden. De totale studiebelasting bedraagt, uitgaande van 6 cases, circa 9 uur. Voorafgaande aan het maken van de cases vergt de bestudering van de syllabus circa 6 uur.

 

Kosten Open training: €1.495,-

(Incompany in overleg)

 

Schrijf je in