fbpx

  • Home
  • Klachtenregeling

Klachtenregeling

Indiening klacht
Indien u een klacht heeft over:

  • de inhoud van de te behandelen stof tijdens de opleiding
  • de deskundigheid /vaardigheid van de docent
  • de locatie waar de opleiding plaatsvindt
  • de examenstof
  • de uitslag van een examen

Kunt u deze klacht telefonisch, schriftelijk of per email bij de directie van Kers & Partners indienen. De klacht dient u zoveel mogelijk te onderbouwen. Uw klacht ontvangen wij uiterlijk 10 werkdagen nadat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Indien u een klacht heeft over een ander aspect dan de hierboven genoemde, dan kunt u die binnen 10 werkdagen onderbouwd aan ons kenbaar maken.

 

Behandeling klacht
De klacht wordt door de directie van Kers & Partners in behandeling genomen. Er kan ook nader contact met de indiener van de klacht worden opgenomen voor een nadere toelichting op en/of onderbouwing van de klacht. Er zal indien van toepassing contact worden opgenomen met de docent (in het kader van hoor en wederhoor). Ook kunnen andere deelnemers aan de betreffende opleiding worden geraadpleegd en de door de deelnemers ingevulde evaluatieformulieren in de beoordeling worden betrokken.

 

Uitspraak over de klacht
Uiterlijk binnen twee weken na indiening van de klacht ontvangt u een schriftelijk gemotiveerde reactie van Kers & Partners. Mocht de klacht gegrond worden bevonden, dan zal een compensatie worden aangeboden. Dit kan in de vorm van een vervangende training om niet, (gedeeltelijke) teruggave van de cursusprijs of een andere met de klager overeen te komen compensatie.

 

Oneens met de uitspraak
Indien de klager het oneens is met de uitspraak dan zal de klacht aan een onafhankelijke derde worden voorgelegd. Deze onafhankelijke derde is een mediator die is aangesloten bij het NMI, een onafhankelijk instituut waar gekwalificeerde mediators zijn ingeschreven. Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend. Eventuele consequenties van deze bindende uitspraak voor Kers & Partners, zal Kers & Partners binnen vier weken afhandelen.

 

Vertrouwelijkheid en geheimhouding
Alle aan ons door de klager mondeling verstrekte informatie en/of toegestuurde bescheiden worden vertrouwelijk behandeld. Dit is ook van toepassing voor de correspondentie/bescheiden inzake de behandeling en uitspraak over de klacht. Voorts zal Kers & Partners de van de klager verkregen informatie geheim houden.

 

Registratie
Kers & Partners draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten in haar administratie. De bewaartermijn van afgehandelde klachten bedraagt tenminste drie kalenderjaren, ingaande na afhandeling van de klacht.