fbpx

Incompany Kers & Partners

Incompany Trainingen

Aandachtspunten afgeven inkomensverklaring

Het opstellen van een inkomensverklaring van een ondernemer is geen eenvoudige materie. Immers zowel bij de inkomstenbelastingondernemers als de directeur-eigenaar van een BV hebben veel factoren invloed op de hoogte van het inkomen. Niet alleen de winst speelt een rol, maar ook de stabiliteit van die winst, de cash flow, de investeringsbehoefte van het bedrijf en eventueel de rekening courant directie. Al deze invloeden komen aan de orde.

 

Lees meer  Trainingsdata

 

Analyse van een bouwbedrijf

Het beoordelen van de financiële informatie van een bouwbedrijf wordt door derden als complex ervaren. De balans wordt gedomineerd door onderhanden werk en gedeclareerde termijnen en de resultatenrekening is vaak lastig te doorgronden door de aanwezigheid van de post mutatie onderhanden werk.

 

Lees meer  Trainingsdata

 

Balansanalyse

Tijdens deze training staat het interpreteren en analyseren van jaarrekeningen centraal. Dit wordt gedaan aan de hand van een checklist en een stappenplan. Door deze werkwijze te volgen wordt op een systematische wijze een oordeel over de cijfers gegeven. Daarnaast wordt aan de hand van een vast stramien weergegeven hoe je integraal een oordeel geeft over de balansstructuur, financieringsstructuur, solvabiliteit en cash flow.

 

Lees meer  Trainingsdata

 

Balanslezen

Het centrale thema is om cijfermatige en tekstuele informatie van een jaarrekening beter te kunnen begrijpen. Om dat te bereiken wordt de jaarrekening systematisch (post voor post) doorgenomen.

 

Lees meer  Trainingsdata

 

Bedrijfskundige analyse

In deze workshop worden handvatten aangereikt hoe je op een gestructureerde manier een bedrijf moet beoordelen om daarna een uitspraak te kunnen doen of dit bedrijf wel of niet succesvol zal zijn. In feite wordt daarmee het toekomstperspectief van een bedrijf aangegeven.

 

Lees meer  Trainingsdata

 

Bedrijfsovername middels MBO / MBI / LBO (incl. fisc. dag )

Aan de orde komen belangrijke zaken op het gebied van waardebepaling, financierings-constructies, goodwill, gewenste eigen inbreng, analyse van cijfers/cash flow en fiscale aspecten op het gebied van overname van middelgrote bedrijven. Daarnaast wordt ook ingegaan op het natraject: wat te doen als de overname niet tot het gewenste resultaat leidt?

 

Lees meer  Trainingsdata

 

Covenants (financieel en niet-financieel)

In toenemende mate worden in financieringsovereenkomsten (financiële en niet-financiële) covenants en ratio’s opgenomen (soms in de plaats van het stellen van zekerheden), al dan niet gekoppeld aan de opzegbaarheid van de betreffende financiering. In de praktijk is teveel merkbaar dat covenants “standaard” worden toegepast. Het kiezen van de juiste covenants en de daaraan gekoppelde uitkomst is echter maatwerk. Dit houdt in dat covenants afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie moeten worden vastgesteld. Tijdens deze workshop staat de toepassing van covenants in de financieringspraktijk centraal.

 

Lees meer    Alleen in company vanaf vier personen

 

Financiële analyse voor gevorderden

Bij deze workshop staat het maken van een totaalanalyse en het ontwikkelen van een visie op een (middel-) groot bedrijf centraal, waarbij een integratie plaatsvindt tussen:

 • Marktontwikkelingen;
 • de positie van het bedrijf in deze markt;
 • financieringsstructuur en gewenste solvabiliteit;
 • investeringsbeleid;
 • werkkapitaalbeheer en beleid;
 • kasstromen.

 

Lees meer  Trainingsdata

 

Jaarrekeninganalyse agrarische bedrijven

Centraal staat (1) de financiële analyse van de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht in hun onderlinge samenhang, (2) het detecteren van de meest opvallende aspecten en (3) het behandelen van specifieke/moeilijke posten in de balans en winst- en verliesrekening. De analyse van de cijfers vindt mede plaats in het kader van een financieringsverzoek of kredietrevisie. Aan de orde komen de jaarrekening van een akkerbouwbedrijf, geitenhouderij, veeteeltbedrijf, witlofkwekerij en varkensmesterij annex handelsbedrijf. 

 

Lees meer    Alleen in company vanaf vier personen

 

Kasstroomanalyse

Tijdens deze training staan het op een juiste wijze analyseren van de kasstromen en het doen van toekomstgerichte uitspraken centraal. Vanwege de in de praktijk ervaren complexiteit van de materie is gekozen om de stof aan de hand van eenduidige en direct herkenbare bedrijfssituaties te behandelen.

 

Lees meer  Trainingsdata

 

Kredietrapporten schrijven

Het gaat in deze training om het zodanig goed kunnen schrijven van een kredietrapport dat een fiatteur/beoordelaar alle essentiële informatie voorhanden heeft om direct een oordeel te kunnen geven over de kredietaanvraag. Dit betekent dat integraal aandacht wordt besteed aan schrijfvaardigheid, lay-out en de vakinhoudelijke aspecten.

 

Lees meer  Trainingsdata

 

Oorzaken van de huidige liquiditeitsbehoefte

Verzoeken om uitstel van aflossing en tijdelijke kredietverhoging vanwege kredietoverschrijdingen komen in het bankwezen regelmatig voor. Het beoordelen van dat soort verzoeken is lastig omdat de meest recente jaarrekening vaak een gedateerd stuk is. Het vaststellen wat de werkelijke reden van dat verzoek is, is van vitaal belang. Gaat het wel goed met het bedrijf? Dreigt in het ergste geval faillissement? Of is juist sprake van een goede gang van zaken met de daarbij behorende hogere kredietbehoefte? Tijdens deze training krijgt u tools aangereikt om adequaat achter de werkelijke oorzaken van de hogere kredietbehoefte te komen.

 

Lees meer  Trainingsdata

 

Overnamefinanciering bij BV’s (basis)

Bij deze training komen alle essentiële zaken aan de orde die bij een bedrijfsovername van een BV (in het MKB) spelen, waaronder waardering, financiering en analyse. Dit geldt zowel voor de koper als de verkoper en binnen dan wel buiten familieverband.

 

Lees meer  Trainingsdata

 

Ratio Analyse

Ratio’s spelen bij het beoordelen van cijfers van bedrijven een steeds belangrijkere rol. Dit geldt zowel voor kleine als voor grote bedrijven. Het is echter belangrijk om:

 • De betekenis te begrijpen;
 • te onderkennen wanneer en in welk geval ratio’s WEL of GEEN nut hebben;
 • de gevaren en beperkingen te begrijpen;
 • te zien hoe bedrijven de teller en de noemer van ratio’s (bewust) kunnen sturen en daardoor een gunstiger uitkomst kunnen bereiken;
 • de uitkomsten goed te interpreteren;
 • ratio’s in relatie met de balans te analyseren.

 

Lees meer  Trainingsdata

 

Startersbeoordeling en -financiering

Behandeling van financieringsaanvragen van een starter of doorstarter. Starters zijn zowel personen die een geheel nieuw bedrijf beginnen als personen die een bestaand bedrijf overnemen in het MKB segment.

 

Lees meer  Alleen in company vanaf vier personen

 

Structuurrisico

Het onderkennen en identificeren van kredietrisico’s is een belangrijk onderdeel van het kredietenvak. Structuurrisico is één van deze risico’s. Aan dit onderwerp wordt in de financiële sector veel aandacht besteed. De verschillende soorten structuurrisico passeren door middel van cases de revue. Het herkennen, beheersen en adequaat inspelen op structuurrisico’s staat centraal. Daarbij ontvangen de deelnemers een soort checklist om dit risico systematisch na te lopen en te managen.

 

Lees meer  Trainingsdata

 

Valkuilen bij beoordeling van cijfers - Creatief boekhouden

Een balans, winst- en verliesrekening en zelfs een kasstroomoverzicht zijn gemakkelijk te sturen/manipuleren. Hoe dat in de praktijk gebeurt wordt tijdens deze workshop aan de hand van praktijkvoorbeelden geïllustreerd. Een “gestuurde” jaarrekening heeft ook invloed op de uitkomst van ratio’s en kan zelfs leiden tot een positieve kredietscore.

Het is dus van belang om dit soort sturing te herkennen. Hoe dat kan wordt tijdens de workshop verduidelijkt.

 

Lees meer  Trainingsdata

 

Vastgoedfinanciering

Bijna alle bedrijven hebben met vastgoed te maken. Dat betekent automatisch dat een financier met de vastgoedproblematiek van een bedrijf in aanraking komt. Tijdens de workshop worden de volgende thema’s middels praktijkcases behandeld:
1. Onroerend goed in eigen gebruik: kopen of huren?
2. De financiering van beleggingsvastgoed.
3. Taxaties van onroerend goed.
4. De financiering van projectontwikkeling.

 

Lees meer  Trainingsdata

 

Waardebepaling bij bedrijfsovernames

Als de bank of andere financiers worden betrokken bij een bedrijfsovernamefinanciering is de kans groot dat zij te maken krijgen met de waardebepaling van het bedrijf. Deze waardebepaling wordt vaak gemaakt door derden, zoals accountantskantoren of gespecialiseerde overnamebureaus. Er moet dan worden nagegaan of de berekende waarde reëel is. De financier zal dus kennis van zaken moeten hebben van de waarderings-problematiek. Maar ook van de uitgangspunten, variabelen en verwachtingen die daarbij gehanteerd zijn.

 

Lees meer  Trainingsdata